Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA ZA 2013. GODINU - Općina Gračac

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA ZA 2013. GODINU30.8.2012.


Obavještavamo sve zainteresirane, da na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 23/07, 73/08 i 25/12), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i 16/12), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), Zakona o udrugama (NN broj 88/01, 11/02) i Zakona o proračunu (NN 87/08) Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel, objavljuje:


 


P O Z I V


za predlaganje programa javnih potreba iz Proračuna za 2013. godinu


Javne potrebe koje se sufinanciraju iz proračuna Općine Gračacn su djelatnosti, programi, akcije i manifestacije u interesu Općine Gračac. U programe javnih potreba Općine Gračac, u skladu sa Zakonom uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga:


-               sporta,


-               kulture,


-               zdravstva i socijalne skrbi,


-               udruga građana,


-               predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti


Pri selekciji prijava prednost će imati:


-               Programi koji se odvijaju na području Općine Gračac,


-               Programi čiji su direktni korisnici mještani Općine Gračac,


-               Programi i projekti koji u organizaciju i provedbu aktivnosti uključuju veći broj građana –volontera, odnosno oni koji potiču građane na veće sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju raznih aktivnosti u svakodnevnom životu općine i lokalne zajednice,


-               Programi i projekti koji imaju veći broj direktnih korisnika,


-               Programi/projekti novih inicijativa u zajednici,


-               Programi i projekti ostvareni u suradnji s drugim udrugama i institucijama, Mjesnim odborima iz Općine Gračac  ili organizacijama iz Zadarske županije, Hrvatske i EU


-               Programi koji se financiraju iz dodatnih izvora (ne samo Općine Gračac) – npr. članarine, vlastita djelatnost, donacije i/ili sponzorstva u novcu ili naravi, donacije državnih ili međunarodnih donatorskih organizacija… i sl.


-               Programi koji podržavaju međunarodnu suradnju, razmjenu, …


Više informacija o javnom pozivu te potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Općine Gračac www.gracac.hr . Rok za prijavu programa je 15.09.2012.


Prijave sa nepotpunim podacima, prijave koje nisu na propisanim obrascima te prijave koje budu dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati niti uvrstiti u prijedlog Proračuna za 2013. godinu.


OPĆINA GRAČAC


TEKSTOVI NATJEČAJA I PRIJAVNI OBRASCI (klikni za preuzimanje):


- natjecaj javne potrebe KULTURA 2013


- natjecaj javne potrebe OBRAZOVANJE 2013


- natjecaj javne potrebe SPORT 2013


- natjecaj javne potrebe ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 2013


- Obrazac javne potrebe 2013


- Obrazac financijski plan javne potrebe 2013Objavljeno: 30.8.2012.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR