Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE GRAČAC ZA 2014. GODINU - Općina Gračac

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE GRAČAC ZA 2014. GODINU28.10.2013.


Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH br. 47/90;27/93; 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN RH br. 76/93; 11/94; 38/09), članka 74. Zakona o športu (NN RH br. 71/06; 150/08; 124/10; 124/11; 86/12), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 33/12) članka 35. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH br. 110/07), i članka 23. Zakona o udrugama (NN RH br. 88/01; 11/02) Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel objavljuje


 


P O Z I V


za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima


Općine Gračac za 2014. Godinu


 


I.


 


Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Gračac za 2014. godinu su javne potrebe


u kulturi, športu, socijalnoj skrbi i ostalim društvenim djelatnostima.


Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Gračac su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu


Gračac, a koje Općina programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene


posebnim zakonom.


U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2013.


godinu, Općina Gračac će u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014.


godinu uvrstiti:


  1. U PODRUČJU KULTURE


  1. redovnu djelatnost udruga u kulturi


  1. programe udruga u kulturi, posebice:

 2. djelovanjem udruga u kulturi, te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja

 3. akcijama i manifestacijama u kulturi koja će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života


  1. program kapitalnih ulaganja u kulturi


  1. U PODRUČJU ŠPORTA


  1. redovnu djelatnost udruga u športu


  1. programe udruga u športu, posebice:

 2. djelovanjem športskih udruga, te pomaganjem i promicanjem športskih aktivnosti; sufinanciranjem rada i aktivnosti nadarenih športaša

 3. športske priredbe i akcije koje će pridonijeti razvitku i promicanju športa


  1. program kapitalnih ulaganja – izgradnja, održavanje i korištenje športskih objekata značajnih za Općinu Gračac


 


III. U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI


  1. redovnu djelatnost Crvenog križa, udruga građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi


  1. programe Crvenog križa, udruga građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi, posebice:


  1. pomoć osobama s potrebnim potrebama

 2. zaštita i skrb o starijim osobama

 3. pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih

 4. ostale pomoći obiteljima i kućanstvima


  1. programe kapitalnih ulaganja u socijalnu skrb


  1. OSTALE DJELATNOSTI


  1. redovna djelatnost

 2. programi

 3. programi kapitalnih ulaganja


II.


 


Prijava treba sadržavati: 1. Propisani obrazac prijave Općine Gračac

 2. Financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Općine Gračac, vlastitih prihoda i drugih izvora.

 3. Prilozi:


3.1.             Izvještaj o radu i izvršenju programa rada udruge od 01.01.-30.06.2013. uz procjenu izvršenja Plana do 31.12.2013.g.,


3.2.             Poseban izvještaj o utrošenim sredstvima iz dobivenih sredstava Općine Gračac za 2012.g.


3.3.             Izvještaj o radu udruge i zaključni račun za 2012.g


3.4.             Zapisnik sa zadnje skupštine Udruge,


3.5.             Popis članova udruge sa označenim članovima sa područja Općine Gračac


3.6.             Rješenje o registraciji udruge


3.7.             Kopija Ugovora o korištenju prostora


 


Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji trebaju za program obvezno dostaviti podatke na


posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračac ili na


službenoj web stranici Općine Gračac http://www.gracac.hr/sadrzaj/dokumenti/obrasci.php


Programe javnih potreba Općine Gračac donosi Općinsko vijeće Općine Gračac.


 


III.


Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva predlagači dostavljaju


na adresu:


OPĆINA GRAČAC


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac


Prijedlozi se mogu slati od dana objave Poziva do zaključno 15. studenog 2013. godine.


 


IV.


 


Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće biti


razmatrani ni uvršteni u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gračac


za 2014. godinu.


KLASA: 007-01/13-01/02


UR.BROJ:  2198/31-03-13-1


Gračac, 15. listopada 2013.


 Objavljeno: 28.10.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR