Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO - Općina Gračac

IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - VIŠI STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO8.5.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


Jedinstveni upravni odjel


KLASA: 118-04/14-01/03


URBROJ: 2198/31-03-14-3


Gračac, 7. svibnja 2014.


 


Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), objavljuje se


 


IZMJENA I DOPUNA


JAVNOG POZIVA
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac

Poziv za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac, Odsjek za proračun i financije za stručno  osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesto viši stručni referent za računovodstvo- 1 izvršitelj/ica (ravnopravno m/ž) od 5. svibnja 2014. godine, dopunjava se na način da se u stručnim uvjetima iza riječi “sveučilišni” dodaje riječ “stručni”, tako da su, sukladno izmjeni: 


 


“Stručni uvjeti: sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke ili stručni pristupnik ekonomske struke.”


 


Ostali tekst Javnog poziva ostaje nepromijenjen.


 


PROČELNICA:


                                             Anka Šulentić, dipl. ing.Objavljeno: 8.5.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 2 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR