Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Gračac - Općina Gračac

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Gračac27.4.2010.


POZIV JE OBJAVLJEN


U «ZADARSKOM LISTU» 21. TRAVNJA 2010. GODINE


____________________________________________


Klasa: 021-06/10-01/2


Urbroj: 2198/31-01-10-01


Gračac, 31. ožujka 2010. g.


 


Općinsko vijeće Općine Gračac sukladno odredbi članka 7. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Gračac ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 13/07), na 7. sjednici održanoj 31. ožujka 2010. godine upućuje


JAVNI POZIV


za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Gračac


I.


     Savjet mladih Općine Gračac, osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Gračac. U Savjet mladih Općine Gračac bira se pet članova na vrijeme od dvije godine.


     Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Gračac imaju:


-          udruge mladih i udruge koje se bave mladima,


-          učenička vijeća,


-          studentski zborovi,


-          drugi registrirani oblici organiziranja mladih.


II.


     Kandidati za članove Savjeta mladih, mogu biti hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Gračac u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.


     Ovlašteni predlagatelji dostavljaju pisani prijedlog za svakog kandidata kojeg predlažu, a koji obavezno sadržava sljedeće:


-          ime/naziv i sjedište (udruge, učeničkog vijeća, studentskog zbora i drugih oblika organiziranja mladih),


-          ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište,


-          datum i godina rođenja,


-          obrazloženje (treba detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan da bude član u Savjetu mladih, da li je dosad sudjelovao aktivno u radu udruga ili drugih organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, da li se posebno isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom životu),


-          potpis ovlaštenog predlagatelja.


Takav prijedlog mora biti obavezno ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.


III.


     Pisani i obrazloženi prijedlozi dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu primatelja i to:


Općinsko vijeće Općine Gračac


Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac,  s naznakom "JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U  SAVJETU MLADIH OPĆINE GRAČAC" - ne otvarati.


IV.


Svakom prijedlogu se prilaže u originalu ili presliku domovnica kandidata (odnosno dokaz državljanstva RH) te uvjerenje MUP-a o prebivalištu kandidata (originalu ili preslik) ili preslik osobne iskaznice. 


V.


Prijedlog kandidata s potrebnom dokumentacijom može se dostaviti osobno ili putem pošte na navedenu adresu, najkasnije u roku od 15 dana od dana objave Poziva u «Zadarskom listu».


 Objavljeno: 27.4.2010.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR