Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

O Gračacu

Tijela općinske uprave - ovlasti i obveze

OPĆINSKA TIJELA

Tijela Općine su:

1. Općinsko vijeće,
2. Općinski načelnik,

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Gračac podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine Gračac.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Općina Gračac obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalne djelatnosti,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu.

Na području Općine Gračac Statutom je predviđen Mjesni odbor Srb.
Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Osnovan je Mjesni odbor Srb.


Opći podaci o mjesnoj samoupravi

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE

Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo Općine Gračac neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općine Gračac i odgovorno je za stanje u područjima za koja je osnovano.

Upravno tijelo Općine Gračac dužno je svojim radom omogućiti ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojega, na temelju javnog natječaja, imenuje Općinski načelnik. Upravno tijelo Općine Gračac samostalno je u okviru svoga djelokruga i za svoj rad odgovorno je Općinskom načelniku za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

Pročelnica:

Bojana Fumić, univ. mag. iur.
Tel: 023/773-007
E-mail: bojana.fumic@gracac.hr
NATRAG
Lokalni izbori
GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR