Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Općina Gračac - Dokumenti

Fondovi Europske unije

Obrasci Odluke i objave Ostali dokumenti Prostorni plan Dokumenti iz područja komunalnih djelatnosti Statut i Poslovnik Proračun Javni pozivi, nabave i natječaji Sjednice Općinskog vijeća Pristup informacijama Službeni glasnik Općine Gračac Oglasna ploča Izvješća vijećnika izabranih s liste grupe birača Lokalni izbori Gospodarenje otpadom Savjet mladih Općine Gračac Fondovi Europske unije Mjesni odbor Srb


Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac
Naziv korisnika: Općina Gračac

Kratki opis projekta:
Na području Općine Gračac ne postoji izgrađeno reciklažno dvorište koje bi funkcionalno i svojim kapacitetom zadovoljavalo potrebe stanovnika s područja Općine Gračac za odvojenim prikupljanjem otpada. Izgradnjom reciklažnog dvorišta Gračac bi bili ispunjeni potrebni uvjeti za uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, odnosno osigurala bi se infrastruktura za zaprimanje odvojeno prikupljenog korisnog komunalnog, glomaznog i opasnog otpada te drugih posebnih kategorija otpada. Odvojeno prikupljeni otpad stanovništvo Općine Gračac trenutno odvozi u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada postavljenih na javnim površinama te na privremeno reciklažno dvorište Gračac u ulici Nikole Tesle bb, koje je upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta (dvorište starog komunalnog poduzeća), čija površina, uvjeti prikupljanja, kapacitet i lokacija ne zadovoljavaju sadašnje potrebe za odvajanjem opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i EE otpada, te drugih posebnih kategorija otpada s područja Općine Gračac, nema mogućnost proširenja površine kojom raspolaže niti ima mogućnost privremenog skladištenja odvojeno prikupljenog korisnog, glomaznog, opasnog i drugih posebnih kategorija otpada.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i brojem stanovnika na svom području, Općina Gračac je u obvezi osigurati funkcioniranje najmanje 1 reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada za stanovnike s područja Općine Gračac bez naknade.

Općina Gračac će provedbom projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac“ izgraditi i opremiti reciklažno dvorište u naselju Gračac za sve stanovnike s područja Općine. Tijekom projekta će se provoditi informativno-obrazovne aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta s ciljem informiranja stanovnika o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, lokaciji i korištenju reciklažnog dvorišta, a sve u cilju povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište što će doprinijeti zaštiti okoliša.

Tijekom provedbe projekta provodit će se informativno-obrazovne aktivnosti u obliku edukativnih radionica i aktivnosti usmjerenih prema lokalnom stanovništvu. Provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti obuhvatit će se stanovništvo na području Općine Gračac koji će se informirati putem dostave letaka uz račune komunalnih usluga, postavljenih informativnih obavijesti na lokaciji reciklažnog dvorišta, putem plakata postavljenih u javnim ustanovama/mjesnom odboru i informiranjem stanovništva putem službene internetske stranice Općine i društvenih mreža (Facebook) tijekom i nakon završetka provedbe projekta. Na području Općine Gračac će se održati i 4 edukativno-obrazovne aktivnosti putem radionice za djecu predškolske/vrtićke dobi (1), radionica za djecu osnovnoškolske dobi (2) i radionice u Srednjoj školi Gračac (1) sa zadaćom upoznavanja djece i mladih s pojmom reciklažnog dvorišta i tko ga sve može koristiti, usmjeravanja na odgovorno ponašanje prema otpadu kao resursu i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Lokacija projekta je na k.č.br. 3567/1 i 3567/3 k.o. Gračac u naselju Gračac na području Općine Gračac u Zadarskoj županiji.

Reciklažnim dvorištem će nakon završetka projekta i ishođenja uporabne dozvole upravljati davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada GRAčAC čISTOĆA d.o.o. u 100% vlasništvu Općine Gračac, kojem je Općina Gračac dodijelila obavljanje javne usluge, sukladno čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Financijska sredstva za daljnji rad, funkcioniranje i održavanje osigurat će se iz sredstava trgovačkog društva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog korisnog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i EE otpada, te drugih posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac će doprinijeti i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17) (u nastavku PGO RH 2017.-2022.).

Očekivani rezultati projekta:
Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište Gračac u naselju Gračac, provedene informativno-obrazovne aktivnosti kroz podjelu letaka (1.460 kom), postavljeni plakati u javnim ustanovama/mjesnom odboru (23 kom) i održane 4 radionice za djecu sa podijeljenih 290 brošura namijenjenih svakoj dobnoj skupini posebno, 150 radnih listića za osnovnoškolsku djecu i izrađene dvije web obavijesti za internet i Facebook stranicu Općine - 2 puta tijekom provedbe projekta i postavljanje trajne ploče sa oznakom projekta na izgrađeno reciklažno dvorište (1 kom).

Ukupna vrijednost projekta:
3.779.241,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
3.049.972,76 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
25.2.2019. – 28.3.2020.

Kontakt osobe za više informacija:
1. Svjetlana Valjin, mag. nov., pomoćnik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac
Kontakt podaci: tel.: 023/773-007, mob.: 091/300-7772, e-mail: gracac@gracac.hr

Link: EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Link: OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJA I KONKURENTNOSTikona
3.9.2019.   SAŽETAK PROJEKTA: Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac (PDF)   
divider

Link: www.recikliraj-investiraj.euObavijest o održanim edukativnim radionicama - Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac

U okviru projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac (Ref.br. Ugovora: KK.06.3.2.03.0155) sufinanciranog iz sredstava EU fondova, dana 10. prosinca 2019. provedene su informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprječavanja nastanka i odvojenog prikupljanja otpada te ulozi reciklažnog dvorišta u gospodarenju otpadom koje su obuhvaćale edukativnu radionicu za djecu u dječjem vrtiću Baltazar i radionice za učenike srednje škole Gračac. Radionice za učenike osnovne škole Nikla Tesla Gračac održat će se u siječnju 2020. godine.

Obavijest o održanim edukativnim radionicama - Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac

U okviru projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac (Ref.br. Ugovora: KK.06.3.2.03.0155) sufinanciranog iz sredstava EU fondova, dana 20. siječnja 2020. provedene su informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprječavanja nastanka i odvojenog prikupljanja otpada te ulozi reciklažnog dvorišta u gospodarenju otpadom koje su obuhvaćale dvije edukativne radionice za djecu četvrtih i šestih razreda Osnovne škole Nikole Tesle u Gračacu.

Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac

U sklopu provedbe projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac, dana 19.12.2019. godine načelnica Općine Gračac, Nataša Turbić je s predstavnicima tvrtke Lavčević Zadar d.o.o., Zadar, potpisala Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta te s predstavnicima tvrtke Green Line d.o.o., Antunovac, ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu.

Dana 09.09.2019. godine ugovoren je projektantski nadzor s tvrtkom PanGeo Projekt d.o.o. Prethodno, 05. rujna 2019. godine potpisan je Ugovor za pružanje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje nformativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivosti projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac s tvrtkom Maxicon d.o.o., Zagreb.

Potpis i izvršenje navedenih ugovora sastavni je dio provedbe projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Općina Gračac je 28. ožujka 2019. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac (referentni broj ugovora KK.06.3.1.03.0155). Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja KK.06.3.1.03.0155, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta: 3.779.241,25 Kn
Prihvatljivi troškovi projekta: 3.588.203,25 Kn
Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 3.049.972,76
(85% prihvatljivih troškova)
Razdoblje provedbe projekta: od 25. veljače 2019. do 28. ožujka 2020. godine.
Ostatak sredstava osiguran iz proračuna Općine Gračac.
Cilj projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac i provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti na području Općine

Lokacija reciklažnog dvorišta, ukupne površine 31.440 m2 nalazi se na k.č. 3567/1 i 3567/3, k.o. Gračac. U reciklažnom dvorištu će se zaprimati otpad sukladno DODATKU IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Dana 10.01.2020. Izvođač, tvrtka Lavčević Zadar d.o.o. uveden je u posao te nema prepreke da radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta započnu. Radovi će trajati 6 mjeseci, a obuhvatit će sljedeće grupe radova:

- Radovi na izgradnji prometno-manipulativnih površina
- Radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje
- Elektroinstalacije
- Izvođenje ograde
- Opremanje reciklažnog dvorišta
- Radovi krajobraznog uređenja
- Izgradnja objekta za zaposlen

Tijekom provedbe projekta, na području Općine će se provoditi informativno-obrazovnih aktivnosti koje obuhvaćaju:
- slanje letaka uz račune za komunalnu naknadu,
- dijeljenje promotivnih materijala prilagođenih djeci (brošure, radni listići, bojanke),
- postavljanje plakata po javnim ustanovama, vrtićima i školama,

Kako je prethodno objavljeno, održane su 2 edukativne radionice, 1 za djecu vrtićke dobi u Dječjem vrtiću „Baltazar“, 1 za djecu srednjoškolske dobi u SŠ Gračac. Preostale 2 edukativne radionice za djecu osnovnoškolske dobi u OŠ Nikole Tesle Gračac održat će se dana 20.01.2020. godine.

Općina Gračac će upravljanje reciklažnim dvorištem osigurati putem koncesionara. Sve informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici http://www.gracac.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Dodatne informacije o OPKK 2014-2020 i strukturnim fondovima dostupne su na http://opzo-opkk.hr i https://strukturnifondovi.hr.
Sadržaj ovog priopćenja za medije isključiva je odgovornost Općine Gračac.

Link: www.recikliraj-investiraj.euUVODNA TRIBINA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM 2019.-2020. ZA GRAD BENKOVAC, OPĆINU GRAČAC I OPĆINU LOVINAC - 31. 1. 2020., KIC Napredak, Gračac, 12:00hU Kulturno informativnom centru „Napredak“ Gračac je, u petak 31. siječnja 2020. godine u sklopu održavanja uvodne tribine predstavljen projekt “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 2019.-2020.“ za Grad Benkovac, Općinu Gračac i Općinu Lovinac koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 471.877,50 kuna od čega je 401.095,84 kuna bespovratnih sredstava Europske unije. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

U sklopu tog razdoblja predviđeno je uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom za područje JLS, izrada vodiča za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanjem otpadom, odgovorno sakupljanje otpada, ponovna upotreba predmeta, kompostiranje. Izrada i distribucija letaka. Provest će se radio emisije, javne tribine, natjecanja po školama i vrtićima, proslava eko akcije Zelena čistka na Dan planeta Zemlje te radionice za djecu. Svim promotivnim materijalima prenijet će se poruke o odgovornom postupanju s otpadom i njegovim utjecanjem na ljudsko zdravlje i okoliš.

Prva tribina o održivom gospodarenju otpadom u Gračacu imala je cilj okupiti sve važne dionike na području Općine Gračac koji mogu doprinijeti boljoj implementaciji projekta, informiranosti i provedbi, a tako i većoj informiranosti stanovništva u vezi održivog gospodarenja otpadom. Okupili su se predstavnici komunalnih društava iz Općine Gračac i javnih uprava, kako bi se razmijenile informacije, ukazalo na poteškoće i uspješno riješilo probleme gospodarenja otpadom na području.

Nazočne je pozdravila Općinska načelnica Općine Gračac Nataša Turbić koja je tom prigodom istaknula važnost odvojenog prikupljanja otpada, a uvodnu tribinu na temu gospodarenja otpadom je vodila stručnjakinja za ekologiju Nikolina Bošnjak čime je ujedno predstavila aktivnosti koje su do sada napravljene na projektu. Naglasila je kako Hrvatska za malo više od mjesec dana mora odvajati i reciklirati 50 % otpadnog papira, metala, plastike i stakla ali da smo unatoč obvezi Europske unije od te brojke vrlo daleko.

Projektni tim cijelog projekta čina: Geologika regulus, Studio grafičkih ideja, stručna suradnica diplomirani inženjer geologije, magistar znanosti Nikolina Bošnjak, PR univ.bacc.oec. Ana Crnković, grafička dizajnerica Alenka Dmitrović, dipl.ing.grf.teh, project manager Dubravko Crnković.

Sažetak edukacijske tribine o održivom gospodarenju otpadom Općina Gračac

Datum: 31.01.2020.
Vrijeme: 12:00-13:00
Mjesto: Kulturno informativni centar, Napredak Općina Gračac
Prezentaciju pripremila: mr.sc. Nikolina Bošnjak dipl. ing. geol.

TEME:
• Zakonski okvir - EU Direktive, nacionalni okvir i ciljevi lokalni ciljevi održivog gospodarenja otpadom u JLS, obaveze JLS
• Aktivnosti iz PGO JLS, stanje realizacije
• Uloga informativno izobraznih aktivnosti u gospodarenju otpadom


CILJEVI TRIBINE:
• Poticanje dijaloga između dionika u sustavu gospodarenja otpadom međusobno te građana
• Identifikacija problema –> moguća rješenja
• Mogućnosti za koordinaciju i suradnju na području
• Uloga informiranosti i edukacije u provedbi – očekivanja i primjeri
• Povećanje informiranosti i edukacija građana i drugih dionika u sustavu OGO

OBJEKTIVNI PROBLEMI TROŠKOVI I INFRASTRUKUTRA
• Visoki troškovi uspostave infrastrukture
• EU sredstva – izgradnja reciklažnih dvorišta u gradovima i općinama u RH-> korištenje sufinanciranja iz EU fondova
• Navike i stavovi građana
• EU sufinanciranje (MZOE)
• Uvjeti:− PGO
• Prostorni plan
• Čisto vlasništvo
• Projektna dokumentacija i dozvole
• U proračunu predvidjeti sufinanciranje
Ciljevi za recikliranje komunalnog otpada

2013. godine u RH recikliralo se manje od 20% komunalnog otpada
Odlagalo se više od 60% na odlagalištima – odgoda za RH u odnosu na druge zemlje članice.Kada je riječ o odlaganju otpada na odlagalištima, države članice moraju ispuniti cilj od 10% do 2035. godine, a Hrvatska će taj cilj morati ispuniti do 2040., godine, pod uvjetom da smanji razinu odlaganja otpada na 25% do 2025. godine.

OBAVEZE JLS
PGO+godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom
Izrada plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 6 godina koji mora sadržavati:
1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području JLS, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada.
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.
12. Osigurati uslugu odvoza otpada, posebnih vrsta otpada i zbrinjavanje otpada, izgradnja infrastrukture na području obuhvata JLS ( moguće i zajednički sa susjednim JLS).
13. Obaveze - do 2020. osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50% papira, metala, stakla i plastike (odvojeno sakupljanje otpada –primarna selekcija kod kuće)


Prezentacija tribine: Opcina_Gracac_ tribina_31_01_2020_ppt


TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM 12.3.2020 u 17:00 sati u prostorijama Kulturno-informativnog centra Napredak, Gračac

ODRŽANA 2. TRIBINA IZOBRAZNO-INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM 2019.-2020. ZA GRAD BENKOVAC, OPĆINU GRAČAC I OPĆINU LOVINAC 12.3.2020 u 17:00 sati u prostorijama Kulturno-informativnog centra Napredak, GračacU Kulturno informativnom centru „Napredak“ Gračac je, u četvrtak 12. ožujka 2020. godine u sklopu održavanja 2. Tribine dodatno građanima predstavljen projekt “Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 2019.-2020.“ za Grad Benkovac, Općinu Gračac i Općinu Lovinac koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta je 471.877,50 kuna od čega je 401.095,84 kuna bespovratnih sredstava Europske unije. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci.

U sklopu tog razdoblja predviđeno je uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom za područje JLS, izrada vodiča za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanjem otpadom, odgovorno sakupljanje otpada, ponovna upotreba predmeta, kompostiranje. Izrada i distribucija letaka. Provest će se radio emisije, javne tribine, natjecanja po školama i vrtićima, proslava eko akcije Zelena čistka na Dan planeta Zemlje te radionice za djecu. Svim promotivnim materijalima prenijet će se poruke o odgovornom postupanju s otpadom i njegovim utjecanjem na ljudsko zdravlje i okoliš.

Druga tribina o održivom gospodarenju otpadom u Gračacu imala je cilj okupiti sve važne dionike na području Općine Gračac koji mogu doprinijeti boljoj implementaciji projekta, informiranosti i provedbi, a tako i većoj informiranosti stanovništva u vezi održivog gospodarenja otpadom kao i građane kao krajnje korisnike usluge odvoza otpada. Okupili su se predstavnici komunalnih društava iz Općine Gračac i javnih uprava, kako bi se razmijenile informacije, ukazalo na poteškoće i uspješno riješilo probleme gospodarenja otpadom na području.

Projektni tim cijelog projekta čina: Geologika regulus, Studio grafičkih ideja, stručna suradnica diplomirani inženjer geologije, magistar znanosti Nikolina Bošnjak, PR univ.bacc.oec. Ana Crnković, grafička dizajnerica Alenka Dmitrović, dipl.ing.grf.teh, project manager Dubravko Crnković.

Sažetak edukacijske tribine o održivom gospodarenju otpadom Općina Gračac

Datum: 12.03.2020.
Vrijeme: 17:00-18:00
Mjesto: Kulturno informativni centar, Napredak Općina Gračac
Prezentaciju pripremila: mr.sc. Nikolina Bošnjak dipl. ing. geol.

TEME:
• Tema II Edukacijsko- javna tribina o održivom gospodarenju otpadom – sprečavanje nastanka otpada, ponovna uporaba predmeta, odgovorno postupanje s otpadom
• Tema III Edukacijsko- javna tribina o održivom gospodarenju otpadom - odgovorno postupanje s otpadom, sprečavanje nastanka otpada, pametna kupnja, otpad iz hrane, kompostiranje

CILJEVI TRIBINE:
• Poticanje dijaloga između dionika u sustavu gospodarenja otpadom međusobno te građana
• Identifikacija problema –> moguća rješenja
• Mogućnosti za koordinaciju i suradnju na području
• Uloga informiranosti i edukacije u provedbi – očekivanja i primjeri
• Povećanje informiranosti i edukacija građana i drugih dionika u sustavu OGO

OBJEKTIVNI PROBLEMI TROŠKOVI I INFRASTRUKUTRA
• Visoki troškovi uspostave infrastrukture
• EU sredstva – izgradnja reciklažnih dvorišta u gradovima i općinama u RH-> korištenje sufinanciranja iz EU fondova
• Navike i stavovi građana
• EU sufinanciranje (MZOE)
• Uvjeti:− PGO
• Prostorni plan
• Čisto vlasništvo
• Projektna dokumentacija i dozvole
• U proračunu predvidjeti sufinanciranje

Ciljevi za recikliranje komunalnog otpada
2013. godine u RH recikliralo se manje od 20% komunalnog otpada
Odlagalo se više od 60% na odlagalištima – odgoda za RH u odnosu na druge zemlje članice.Kada je riječ o odlaganju otpada na odlagalištima, države članice moraju ispuniti cilj od 10% do 2035. godine, a Hrvatska će taj cilj morati ispuniti do 2040., godine, pod uvjetom da smanji razinu odlaganja otpada na 25% do 2025. godine.

OBAVEZE JLS PGO+godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom
Izrada plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 6 godina koji mora sadržavati:
1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području JLS, odnosno Grada Zagreba, uključujući ostvarivanje ciljeva,
2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada.
6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.
12. Osigurati uslugu odvoza otpada, posebnih vrsta otpada i zbrinjavanje otpada, izgradnja infrastrukture na području obuhvata JLS ( moguće i zajednički sa susjednim JLS).
13. Obaveze - do 2020. osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50% papira, metala, stakla i plastike (odvojeno sakupljanje otpada –primarna selekcija kod kuće)

Općina Gračac je prvi put na svom području, u sklopu projekta Projekta „Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 2019.-2020. Za Grad Benkovac, Općinu Gračac i Općinu Lovinac“ koji se financira iz Kohezijskog fonda, organizirala Zelenu čistku - akciju čišćenja na lokalnoj razini u cilju podizanja svijesti o važnosti brige za zaštitu okoliša.

Cilj akcije je podizanje svijesti građana o važnosti primarnog odvajanja otpada, okupljanje volontera i organizacija u zajedničkoj akciji čišćenja, čišćenja nepropisno odloženog otpada, podizanje svijesti o važnosti čuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje te povezivanje svih predstavnika sektora za realizaciju cilja - čišća Hrvatska.

Akcija je održana dana 26.06.2020. godine u Zrmanji čime je očišćeno divlje odlagalište uz put prema Palanci.

Ovom Zelenom čistkom željelo se ujedno obilježiti „Svjetski dan zaštite okoliša“ koji se obilježava svake godine na datum 05. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta, Program Ujedinjenih naroda za okoliš nastoji istaknuti glavne okolišne probleme i omogućiti svima da shvate svoju vlastitu ulogu i odgovornost u razmišljanju i djelovanju s ciljem održivog razvoja našeg okoliša.

Zelena čistka 2020. godine na području Općine Gračac je inicijalno trebala biti održana 05.06.2020., ali je morala biti odgođena do 26.06. 2020. radi loših vremenskih prilika.

Akcija „Zelena čistka“ 2020. u organizaciji općinskog komunalnog trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. je okupila aktivne građane, a u akciji se posebno istaknula udruga volontera iz Zrmanje.WiFi4EU je inicijativa Europske Komisije kojom se osigurava visokokvalitetan besplatan pristup Internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za wi-fi na javnim prostorima. Europska komisija je u prvom krugu dodijelila ukupno 42 milijuna eura u vaučerima od po 15.000 eura za uvođenje besplatnog Interneta u gradovima i općinama. Na natječaj se prijavilo više od 13 tisuća europskih gradova i općina, a njih 2800, među kojima i Općina Gračac, je dobilo vaučer u prvom krugu.

Cilj projekta WiFi4EU je omogućiti besplatan pristup Internetu na javnim mjestima diljem Europe čime se ostvaruje besplatan pristup brzom Internetu stanovništvu u lokalnim zajednicama. Zahvaljujući programu WiFi4EU lokalno stanovništvo i posjetitelji imat će se brz pristup Internetu u glavnim središtima javnog života diljem EU-a: na trgovima, u parkovima, knjižnicama, javnim zgradama i sl.

Javne uprave i ostala tijela koja pružaju javne usluge moći će promicati lokalne digitalne usluge: e-vladu, e-zdravstvo i e-turizam.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava broj INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/015409-019536 (GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY) je sa Innovation and Networks Executive Agency (INEA) potpisan dana 22. siječnja 2019. godine. Općina Gračac je 14. veljače 2020. godine sklopila Ugovor o nabavi s HRVATSKI TELEKOM d.d. u sklopu kojeg je izvršena isporuka WIFI opreme i instaliranje bežičnog Interneta prema uvjetima natječaja WIFI4EU.
Dana 06. svibnja 2020. godine pušten je u rad besplatni WIFI pristup Internetu za sve građane i posjetitelje Općine Gračac u okviru projekta WIFI4EU, a sredstva sufinanciranja za instalaciju su od strane INEA odobrena i iskorištena dana 21.05.2020. godine.
Besplatan Internet dostupan je na trinaest (13) javnih lokacija u naselju Gračac od kojih je instalirano pet (5) vanjskih i osam (8) unutarnjih lokacija : GRAČAC VANJSKE LOKACIJE:
1. UPRAVNA ZGRADA OPĆINE GRAČAC – pristupna točka u ulici Nikole Tesle
2. UPRAVNA ZGRADA OPĆINE GRAČAC – pristupna točka u Parku sv. Jurja
3. UPRAVNA ZGRADA OPĆINE GRAČAC – pristupna točka u Školskoj ulici
4. KIC „NAPREDAK“ GRAČAC – pristupna točka koja pokriva područje dijela ulice Nikole Tesle i budućeg turističko- informativnog centra Gračac
5. KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC – pristupna točka koja pokriva područje oko Knjižnice i dio ulice Nikole Tesle te Park dr. Franje Tuđmana

GRAČAC UNUTARNJE LOKACIJE:
1. UPRAVNA ZGRADA OPĆINE GRAČAC- pristupna točka br. 1. (sjever) unutar zgrade
2. UPRAVNA ZGRADA OPĆINE GRAČAC- pristupna točka br. 2. (jug) unutar zgrade
3. KIC „NAPREDAK“ GRAČAC - pristupna točka multimedijalna dvorana
4. KIC „NAPREDAK“ GRAČAC- pristupna točka 1. kat
5. KIC „NAPREDAK“ GRAČAC- pristupna točka 2. kat
6. KIC „NAPREDAK“ GRAČAC- pristupna točka potkrovlje
7. KIC „NAPREDAK“ GRAČAC- pristupna točka prizemlje
8. KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC- pristupna točka unutar knjižnice u čitaonici
Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. uspješno se privodi kraju. Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su završeni, a 19. listopada 2020. ishođena je privremena Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/20-01/000002, URBROJ: 2198/1-07-03/1-20-00007. Ugovor za izvođenje radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu te ugovor za uslugu projektantskog nadzora su završeni. Rok provedbe projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac (Ref.br. Ugovora: KK.06.3.2.03.0155) je najkasnije do 28. listopada 2020. Do navedenog roka reciklažno dvorište će podnijeti zahtjev za upisom u Očevidnik reciklažnih dvorišta te će završiti Ugovor za pružanje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Gračac. Time će biti ispunjeni svi ciljevi projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta Gračac. Općina Gračac će upravljanje reciklažnim dvorištem osigurati putem koncesionara. Sve informacije o projektu možete pratiti i na našoj web stranici http://www.gracac.hr/
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Dodatne informacije o OPKK 2014-2020 i strukturnim fondovima dostupne su na http://opzo-opkk.hr i https://strukturnifondovi.hr. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Općine Gračac.ikona
15.11.2019.  Predstavljanje projekta Izobrazno- informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 2019.-2020. za Grad Ben...   
divider