Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac - Općina Gračac

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac27.4.2010.


OBAVIJEST PO RASPISANOM NATJEČAJU


U «Narodnim novinama» broj 48


od 21. travnja 2010. godine objavljen je


JAVNI NATJEČAJ


za prijam u službu u


Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac


Na temelju odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(Narodne novine broj 86/08), objavljuju se slijedeći podaci vezani uz predmetni natječaj:


1) Vježbenik više stručne spreme ekonomske struke


OPIS POSLOVA:


- osposobljavanje za obavljanje svih poslova s područja primjene ekonomske struke iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac


PLAĆA RADNOG MJESTA:


- plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova vježbenika više stručne spreme 0,85 i osnovice za obračun plaće u visini jednakoj visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika (trenutno 5108,84 kune).


NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:


- prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja čije imenovanje je u nadležnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac.


- za svaki dio provjere kandidatima će se dodjeliti određeni broj bodova od 1 do 10


- intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.


PODRUČJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Lokalna samouprava, proračun, upravni postupak


PRAVNI IZVORI ZA PRIREMU KANDIDATA:  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)

  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08)

  3. Zakon o proračunu («Narodne novine» 87/08, 36/09, 46/09)

  4. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» 47/09)


2) Stručni referent- administrativni tajnik


OPIS POSLOVA:


- zaprima pismena, podneske i akte i upisuje u propisane upisnike ili urudžbene zapisnike, otprema akte, obavlja poslove arhive i elektronske pohrane podataka,


- obavlja poslove za potrebe općinskog načelnika u vezi s prijamom stranaka i telefonskih poruka i druge administrativne poslove,


- obavlja poslove umnožavanja,


- obavlja poslove pisanja po diktatu i prijepisa za potrebe načelnika


PLAĆA RADNOG MJESTA:


- plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova 0,88 i osnovice za obračun plaće u visini jednakoj visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika (trenutno 5108,84 kune), uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.


NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:


- prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja čije imenovanje je u nadležnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac.


- za svaki dio provjere kandidatima će se dodjeliti određeni broj bodova od 1 do 10


- intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.


PODRUČJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Lokalna samouprava, proračun, upravni postupak, uredsko poslovanje


PRAVNI IZVORI ZA PRIREMU KANDIDATA:  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)

  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08)

  3. Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» 47/09)

  4. Uredba o uredskom poslovanju («Narodne novine» 07/09)


                               Općina GračacObjavljeno: 27.4.2010.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR