Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu, Općine Gračac za 2011. godinu - Općina Gračac

P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu, Općine Gračac za 2011. godinu15.10.2010.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA  ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


Jedinstveni upravni odjel


Klasa:


Urbroj: 2198/31-01-10/


Gračac, 2010. godine


Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90., 27/93., 38/09.), članka 49. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» 10/97., 107/07.), članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj: 71/06., 150/08.),  Općina Gračac objavljuje


P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu,
Općine Gračac za 2011. godinu

I.


U javne potrebe u kulturi, prosvjeti i športu, Općine Gračac za 2011. godinu uvrstit će se programi po prijedlogu Načelnika djelomično ili u cijelosti:
a) KULTURA
1. djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Općina Gračac,
2. programi Općine Gračac,
3 programi turističkih zajednica,
4. znanstveno-istraživački programi,
5. filmski, video, TV, radio i multimedijalni programi,
6. programi glazbene kulture
7. programi investicijskih i kapitalnih ulaganja u kulturi,
8. nakladnička djelatnost,
9. izložbeno-scenski programi,
10. programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu i
11. ostali programi u kulturi 1. b) PROSVJETA


- Predškolstvo
1. predškolski programi,


- Osnovno školstvo
1. izborna i fakultativna nastava,
2. školski športski klubovi,
3. natjecanja i smotre,
4. eko grupe i škole u prirodi,
5. školski listovi,
6. programi tradicijske baštine,
7. programi tehničke kulture,
8. programi medijske kulture,


- Srednje školstvo
1. izborna nastava,
2. školski športski klubovi,
3. natjecanja i smotre,
4. eko grupe,
5. školski listovi,
6. programi tradicijske baštine,
c) ŠPORT 1. poticanje i promicanje športa,
  2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
  3. djelovanje športskih udruga,
  4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita
  5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,
  6. športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
  7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
  8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Općinu Gračac II.
Prijave projekata i programa u kulturi,  predškolstvu, osnovnom i srednjem školstvu u pravilu podnose udruge i ustanove  s područja Općine Gračac, ukoliko se njihovi projekti i programi odnose na javne potrebe od interesa za Općinu Gračac kao cjelinu.


Pravo prijave projekata i programa u športu imaju pravne osobe sa sjedištem u Općini Gračac i koje su registrirane za djelatnost športa.

III.


Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim prijavnicama (za svaki program posebna prijavnica) koje se mogu preuzeti na WEB stranicama Općine Gračac (www. gracac.hr).


Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s Pozivom dostavljaju se na adresu: Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, najkasnije do 18. listopada 2010. godine


Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba Općine Gračac za 2011. godinu.PROČELNIK:


Anka Šulentić, dipl.ing.Objavljeno: 15.10.2010.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR