Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a, Općine Gračac za 2011. godinu - Općina Gračac

P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a, Općine Gračac za 2011. godinu15.10.2010.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA  ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


Jedinstveni upravni odjel


Klasa:


Urbroj: 2198/31-01-10/


Gračac, 2010. godine


 


 


Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i čl. 23. Zakona o udrugama («NN» br. 88/01 i 11/02), Općina Gračac objavljuje


P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a,
Općine Gračac za 2011. godinuU javne potrebe udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a, Općine Gračac za 2011. godinu uvrstit će se programi po prijedlogu Načelnika djelomično ili u cijelosti:


I


Pravo prijave projekata i programa imaju udruge proizašle iz Domovinskog rata i NOB-a, sa sjedištem u Općini Gračac.

II


Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim prijavnicama koje se mogu preuzeti na WEB stranicama Općine Gračac (www. gracac.hr).


III


Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s Pozivom dostavljaju se na adresu: Općina Gračac, Jedinstveni upravni odjel, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, najkasnije do 18. listopada 2010. godine


IV


Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u program javnih potreba Općine Gračac za 2011. godinu.


PROČELNIK:


Anka Šulentić, dipl.ing.


 Objavljeno: 15.10.2010.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR