Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

NATJEČAJ za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac - Općina Gračac

NATJEČAJ za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac16.11.2010.


Općina Gračac


Općinsko vijeće


Klasa: 112-01/10-01/7


Urbroj: 2198/31-01-10-3


 


Općinsko vijeće Općine Gračac, temeljem članka 27. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 9/10) te Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac od 9. studenog 2010. godine, raspisuje


 


NATJEČAJ


za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac


 


-        1 izvršitelj/ica na vrijeme od četiri godine. Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno izabrana.


 


Uvjeti:  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, ili stečena visoka stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

  2. organizacijske sposobnosti na temelju kojih se može očekivati da će uspješno voditi Knjižnicu.


 


Uz prijavu je potrebno priložiti:


-          životopis


-          preslik domovnice


-          diplomu- dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjereni preslik)


-          potvrdu o radnom iskustvu ili preslik radne knjižice


-          uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjereni preslik)


 


     Prijave s potrebnom dokumentacijom, dostaviti na adresu: Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, s naznakom “natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac- NE OTVARAJ” u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Zadarskom listu».


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Općinsko vijeće zadržava pravo poništenja natječaja. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.Objavljeno: 16.11.2010.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR