Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI NATJEČAJ za izbor članova/članica Nadzornog odbora KOMUNALNO d. o. o. - Općina Gračac

JAVNI NATJEČAJ za izbor članova/članica Nadzornog odbora KOMUNALNO d. o. o.5.9.2011.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


Općinski načelnik


KLASA: 024-01/11-01/02


URBROJ: 2198/31-01-11-01


Gračac, 30. kolovoza 2011.


 


     Temeljem čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 9/10) te članka 3. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Gračac ima dionice ili udjele u vlasništvu («Službeni glasnik Zadarske županije» 10/11), raspisujem


JAVNI NATJEČAJ


za izbor članova/članica Nadzornog odbora


KOMUNALNO d. o. o.


Raspisuje se natječaj za izbor 3 člana/ice Nadzornog odbora KOMUNALNO d. o. o. sa sjedištem u Gračacu, na vrijeme od 2 godine.


Kandidat za člana/icu Nadzornog odbora KOMUNALNO d. o. o. osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkih društvima, ispunjava i sljedeće uvjete:  1. da ima najmanje srednju stručnu spremu

  2. najmanje 3 godine radnog iskustva

  3. neosuđivanost za naknadu štete trgovačkom društvu ili njegovim vjerovnicima

  4. kao fizička osoba se ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja trgovačkog društva odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno upravnog odbora

  5. članstvom u nadzornom odboru trgovačkog društva nije u sukobu interesa


Za člana/icu Nadzornog odbora ne mogu se kandidirati dužnosnici, sukladno čl. 14. st. 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti («Narodne novine» 26/11).


Za članove/ice Nadzornog odbora ne mogu biti predložene osobe za koje postoje zapreke iz članka 239. st. 2. i članka 255. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.


Uz osobno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj se navode kontakt podaci, za što se prijavljuju, popis priloženih dokumenata),  kandidati su dužni priložiti:


   1. životopis

  2. dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

  3. dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe ili diplome)

  4. preslik radne knjižice s dokazom o radnom stažu ili drugi valjani dokaz o radnom stažu

  5. izjavu o nepostojanjuokolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona trgovačkim društvima te o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. točke 3. do 5. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Općina Gračac ima dionice ili udjele u vlasništvu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela koja u trenutku raspisivanja javnog natječaja ne smije biti starija od 15 dana.


Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz objavljenog javnog natječaja te, po potrebi, pozvati kandidate na razgovor.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Općina Gračac, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za članove/ice Nadzornog odbora KOMUNALNO d. o. o., Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog natječaja u javnom glasilu.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Kandidati će biti obaviješteni pisanim putem o rezultatima javnog natječaja.

OPĆINSKI NAČELNIK:


Goran Đekić


Natječaj je objavljen u dnevnom listu «Vox- glas Zadra» 3. rujna 2011. g.


 Objavljeno: 5.9.2011.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR