Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

KOMUNALNO d.o.o. - ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA - Općina Gračac

KOMUNALNO d.o.o. - ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA7.12.2011.


KOMUNALNO d.o.o. GRAČAC


Nikole Tesle bb.


GRAČAC


Gračac 25.03.2011.godine


Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09) i članka 30. Izjave o osnivanju Dirktor Trgovačkog društva  donosi dana 25.03.2011.godine slijedeću


ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA


I.


Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.


II.


Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine naselje Gračac sa okolicom i naselje Srb sa okolicom pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.


Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čini Općina Gračac pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih voda i usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.


III.


Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima određuje se kao slijedi: 1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga……………….......................17,22 kn/mj

 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni)...............7,60kn/m3

 3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) …1,06kn/m3


  1. cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva ………………4,56kn/m3

 2. cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama ……307,50 kn/cisterna


Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se kako slijedi: 1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga ……………………………22,14 kn/mj

 2. osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) ……...10,30 kn/m3

 3. osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)…1,36 kn/m3

 4. cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama…362,85 kn/cisterna


IV


Potrošačima,domaćinstvima i pravnim osobama koje iz razloga nemogućnosti ugradnje vodomjera na području vodoopskrbe naselja Gračac i naselja Srb sa okolicom,posebnosti pojedinih lokalnih vodoopskrbnih sustava i drugih razloga,do potpune rekonstrukcije vodovodnih mreža naselja i kućnih priključaka,potrošnja vode se obračunava  kako slijedi za paušalnu potrošnju. 1. Domaćinstva (m3/mjesečno po članu domaćinstva)………4,5 m3

 2. Pravne osobe (m3/mjesečno)……………………………..4,5 m3


V.


Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno isto vrijedi i za korisnike u stambenim prostorima,kao i za korisnike u poslovnim prostorima.


VI.


S obzirom da niti jedan korisnik vodnih usluga javne odvodnje na području aglomeracije nema niti koristi mjerač protoka ispuštene vode,a priključen je na komunalne vodne građevine javne odvodnje,cijena vodnih usluga skupljanja otpadnih voda naplaćuje se prema točki III s pod točkom  3. za korisnike u stambenim prostorima i pod točkom 3.za korisnike u poslovnim prostorima ove Odluke.


VII.


Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 100 litara dnevno po članu kućanstva.Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalneSamouprave a sukladno socijalnom programu jedinice lokalne Samouprave.Popis socijalno ugroženih građana dostavlja u  KOMUNALNO d.o.o. GRAČAC jedinica lokalneSamouprave godišnje najkasnije do 31.03. za tekuću poslovnu godinu.


VIII.


Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj sukladno posebnim propisima.


IX.


Ova Odluka će se dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po ishođenju prethodnihsuglasnosti načelnika Općine Gračac.


X.


Naknade koje se dodaju na osnovnu cijenu iz članka III ove Odluke su: 1. a) Naknada za zaštitu voda…………………0,90 kn/m3

 2. b) Naknada za korištenje voda……………...0,80 kn/m3

 3. c) Naknada za razvoj ………………………0,20 kn/m3


Naknade za zaštitu voda i naknade za korištenje voda prihod su Hrvatskih voda a naknada za razvoj prihod je KOMUNALNO d.o.o. Gračac.


Ova Odluka stupa na snagu s danom pribavljanja suglasnosti načelnika Općine Gračac, a primjenjuje se od 01.travnja 2011.godine.


Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Cjenik KOMUNALNO d.o.o. GRAČAC o usluzi isporuke pitke vode i odvodnje od siječnja 2007.godine.


DIREKTOR: Nikola Bolta dipl.oec.


 Objavljeno: 7.12.2011.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR