Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine - Općina Gračac

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine27.1.2012.


Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 90/11) Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac objavljuje


J A V N I    P O Z I V


za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene ili rekonstruirane građevine


Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama , objavljenim u „Narodnim novinama“  br. 90/11, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina.


Nezakonito izgrađenom građevinom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće (legalne) zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim je odobrena gradnja ili protivno tom aktu, a odnosi se na zgrade evidentirane na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja od 21. lipnja 2011. godine.


               Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.


Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležnom upravnom tijelu


Zadarske županije:


 


ZADARSKA ŽUPANIJA


Upravni odjel za prostorno uređenje


Ispostava Gračac


Park sv. Jurja 1,  23440 Gračac


   


Zahtjevi se mogu predati utorkom i četvrtkom od 8,30 do 12 sati (rad sa strankama), a obrazac zahtjeva može se preuzeti na ovim stranicama ili u pisarnici Upravnog odjela za prostorno uređenje- Ispostava Gračac


 Zahtjevu se prilaže:


1)  Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog       ureda,


2)  Tri (3) primjerka arhitektonskog snimka građevine koju je izradio ovlašteni arhitekt


3)  Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine izrađenim od ovlaštenog inženjera građevinarstva,


4)  Uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine, ako se radi o zgradi iz članka 5. stavak 1. podstavak 1. i članka 17. stavak 4. Zakona,


5)  Dokaz u svrhu obračuna naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade


     (izvadak iz zemljišne knjige ili drugi dokaz da podnositelj zahtjeva ima pravo graditi – sudsko rješenje, suglasnost suvlasnika, ugovor i slično).


6) Iznimno kada se u postupku izdavanja Rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice, spajanjem cijelh katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi u vlasništvu iste osobe, zahtjevu se prilaže i posebna geodetska podloga


 Rok za podnošenje zahtjeva:  do 31. prosinca 2012. godineObjavljeno: 27.1.2012.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR