Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA - Općina Gračac

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA22.2.2012.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


Općinski načelnik


KLASA: 363-01/12-01/01


URBROJ: 2198/31-01-12-02


Gračac, 10. veljače 2012. g.


 


      Temeljem  čl. 207. Zakona o vodama («Narodne novine» 153/09, 130/11) i čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 9/10) donosim


Odluku o davanju prethodne suglasnosti


na Odluku o cijeni vodnih usluga


Članak 1.


      Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu KOMUNALNO d. o. o. sa sjedištem u Gračacu, na Odluku o cijeni vodnih usluga od 27. siječnja 2012. godine.


Članak 2.


      Odluka o cijeni vodnih usluga nalazi se u prilogu ove Odluke.


Članak 3.


      Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».


                                                                     


                                   OPĆINSKI NAČELNIK:


                                   Goran Đekić


KOMUNALNO d.o.o. GRAČAC


Nikole Tesle bb.


23440 GRAČAC


Gračac,27.01.2012 god.


Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09,130/11 i članka 30 Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Trgovačkog društva Komunalno d.o.o. Gračac od 22.02.1999 god. direktor Komunalno d.o.o.Gračac donosi slijedeću


ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA


I


Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području/području aglomeracije (vodoopskrbnom području i području aglomeracije), visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.


II


Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čini naselje Gračac i naselje Srb pružaju se vodne usluge Javne vodoopskrbe.


Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čine Općina Gračac pružaju se vodne usluge Javne odvodnje sa uslugom crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.


III


Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima određuje se kako slijedi:
1.fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga17,22kn/mj2.osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)7,60kn/m33.osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)1,06


 kn/m34.cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva4,56


 kn/m35.cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama307,50


 kn/__Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se kako slijedi:


1.fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga22,14kn/mj2.osnovna cijena vodne usluga javne vodoopskrbe (varijabilna)10,30


 kn/m33.osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)1,36


 kn/m34.cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama362,85


 kn/cisterna_IV


Potrošačima, domaćinstvima, i pravnim osobama koje iz razloga nemogućnosti ugradnje vodomjera na području vodoopskrbe teritorijalnog područja Općine Gračac i naselja Srb sa okolicom, posebnosti pojedinih lokalnih vodoopskrbnih sustava i drugih razloga, do potpune rekonstrukcije vodovodnih mreža naselja i kućnih priključaka, potrošnja vode će se obračunava kako slijedi za paušalnu potrošnju.  1. Domaćinstva ( m3/mjesečno po članu domaćinstva ) ……………………….4,5 m3

  2. Pravne osobe ( m3/mjesečno ) ……………………………………………….4,5 m3


V


 Korisnicima vodnih usluga Javne vodoopskrbe cijena vodne usluge Javne vodoopskkrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno.


Isto vrijedi i za korisnike u stambenim prostorima, kao i za korisnike u poslovnim prostorima.


VI


Korisnici vodnih usluga javne odvodnje na području aglomeracije – teritorijalno područje Općine Gračac, priključeni na komunalne vodne građevine Javne odvodnje, osnovica za obračun naknade za zaštitu voda je količina ( prostorni metar ) ispuštene otpadne vode.


Ako se količina ispuštene vode iz bilo kojih razloga ne može izmjeriti ( ne postoji mjerač protoka, nije ispravan, ne koristi se ili dr. ), smatra se da je količina ispuštene otpadne vode jednaka količini zahvaćene ili isporučene vode obvezniku, umanjene za fiksni tehnološki gubitak


Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje iz stavka 2. ove točke kojima je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda ( NN. br.83/2010 ) propisan fiksni gubitak-


isti će se primijeniti na količine obračunate prema stavku 2. ove točke.


Cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema točki III ove Odluke.


VII


Količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi  100 litara/dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.


Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.


VIII


Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, sukladno posebnim propisima.


IX


Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost načelnika Općine Gračac od 10.02.2012 god. Klasa: 363-01/12-01/01  ur.broj: 2198/31-01-12-02


Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po ishođenju prethodne suglasnosti iz stavka 1. ove točke.


X


Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom  objave u Službenom glasniku zadarske županije i na službenim stranicama Općine Gračac.


Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga od 25.03.2011 godine.


U Gračacu, dana 27.01.2012 god.     


                              


Direktor:


Nikola Bolta,dipl.oec.


Dostaviti:  1. Vijeću za vodne usluge

  2. PismohranaObjavljeno: 22.2.2012.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR