Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

OBAVIJESTI I UPUTE: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ- DOSTAVLJAČ - Općina Gračac

OBAVIJESTI I UPUTE: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ- DOSTAVLJAČ26.2.2013.


OBAVIJESTI PO RASPISANOM NATJEČAJU ZA PRIJAM


U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GRAČAC


Svi izrazi koji se u ovim obavijestima koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.


 


JAVNI NATJEČAJ- NAMJEŠTENIK:  SPREMAČ- DOSTAVLJAČ - 1 IZVRŠITELJ  NA NEODREĐENO VRIJEME, OBJAVLJEN U ´´NARODNIM NOVINAMA´´ br. 20.   od dana 20. 02. 2013. 2013. godine


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2424953.html


Naziv radnog mjesta: Spremač- dostavljač – 1 izvršitelj


Kategorija/potkategorija/razina/rang:


IV./namještenici II. potkategorije/ 2. /13.


 


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA :


-   obavlja poslove održavanja čistoće u općinskoj upravnoj zgradi,


-   obavlja dostavu pošte,


-   vodi čajnu kuhinju,


-   obavlja opskrbu artiklima za reprezentaciju te dnevne potrebe higijene, čišćenja i uređenja.


-   obavlja i druge poslove koji su mu povjereni.


 


PODACI O PLAĆI :


Plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračac propisana je Odlukom o plaćama, («Službeni glasnik Zadarske županije» 9/10, 22/10, 17/11 ), Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika («Službeni glasnik Zadarske županije» 17/11) te Kolektivnim ugovorom  za službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 16/12). Slijedom navedenog plaću službenika i namještenika čini umnožak pripadajućeg koeficijenta složenosti  poslova radnog mjesta (0,62)  i osnovice za obračun plaće koja trenutno iznosi 4.087,07 (bruto), uvećana 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Ukoliko bi bruto plaća za rad u punom radnom vremenu bila ispod iznosa zakonom propisane minimalne plaće, službeniku/namješteniku pripada plaća u minimalnom mjesečnom iznosu bruto plaće prema objavi Državnog zavoda za statistiku.


 


NA RADNO-PRAVNI STATUS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA  PRIMJENJUJU SE ODREDBE:


 


- Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (´´Narodne novine´´ 86/06 i 61/11),


- Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 20/10, 19/12),


- Kolektivnog ugovora  za službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 16/12),


- Zakona o radu (´´Narodne novine´´,149/09 i 61/11, 82/12).


 


            NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA:


Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Pisano testiranje sastoji se od 10 pitanja iz niže navedenih izvora za pisano testiranje.  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.


Na provjeru znanja i sposobnosti kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta, a na pisano testiranje i kemijsku olovku kojom će pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.


Kandidati koji na svakom dijelu provjere znanja i sposobnosti ostvare najmanje 50 % bodova bit će pozvani na intervju.


 Kandidati sami snose troškove dolaska na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, kao i za kandidata koji je pozvan na intervju, a istome se ne odazove .


Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje.
Pisano testiranje traje 30 minuta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.


Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija:
- razgovarati s ostalim kandidatima
  niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.


Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.


Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti  Povjerenstvo  utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.


IZVORI ZA PISANO TESTIRANJE:


 


Člankom 116. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (´´Narodne novine´´ 86/06 i 61/11) propisano je da se postupak testiranja za radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola- kao što je u slučaju ovog radnog mjesta, provodi putem pisanog testa iz općeg znanja, tako da se kandidate upućuje proučiti i podsjetiti se na:


- pravila lijepog ponašanja (bonton),


- opće znanje.


 


POZIV ZA TESTIRANJE BIT ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 (PET) DANA PRIJE DANA ODREĐENOG ZA TESTIRANJE NA WEB- STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE GRAČAC


                                                                                          OPĆINA GRAČAC


I Z J A VA


 


kojom ja, __________________________________________________________________


 iz ________________________________________________________________________,


rođen/a _____________ godine, broj osobne iskaznice _____________________ izdana od ____________________, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da za prijam u službu na radno mjesto __________________________________________________


___________________________________________________________________________


u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračac, nema zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (´´Narodne novine´´, broj 86/08 i 61/11).


 


U ______________, dana  ___________ 2013.


 


                                                                                                      VLASTORUČNI POTPIS


 


                                                                                               _______________________


 Objavljeno: 26.2.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR