Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Poziv za prikupljanje ponuda za izgradnju tribina nogometnog igrališta Gračac - Općina Gračac

Poziv za prikupljanje ponuda za izgradnju tribina nogometnog igrališta Gračac24.4.2013.


Općinski načelnik


Ovlašteni predstavnici naručitelja


Klasa: UP/I-406-01/13-01-07


Ur.broj: 2198/31-01-13-02


Gračac, 19. travnja 2013.godine


 


       Na temelju članka 18 i članka 20 zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/2011), te članka 47. Statuta općine Gračac („Službeni glasnik zadarske županije“9/10), a sukladno Odluci o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Klasa: UP/I-406/01/13-01-07, Ur.broj:2198/31-01-13-01 od 17. travnja 2013. godine Ovlašteni predstavnici naručitelja upućuju


 


P O Z  I V


za dostavljanje ponuda


 


PREDMET: Prikupljanje ponuda za izvođenje građevinskih radova izgradnje tribina nogometnog igrališta Gračac- izgradnja sportskih objekata


 


 


Poštovani,


 


Pristupa se provedbi postupka prikupljanja ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenje građevinskih radova izgradnje tribina nogometnog igrališta Gračac - izgradnja sportskih objekata.


U privitku dostavljamo dokumentaciju za nadmetanje


 


            Pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu.


                                                                                                    


Predsjednik  povjerenstva      


Anka Šulentić, dipl. agr., v.r.               


 


Dostaviti:  1. RISOVAC građevinska zadruga, ul. Sv. Jurja 24, 51 000 Rijeka

  2. LIKA d.o.o., Jasikovačka 9, 53 000 Gospić

  3. Maturus d.o.o., Mate Ujevića 7, 23 000 Zadar

  4. Čatić d.o.o., Gradišćanskih Hrvata 7,  23 000 Zadar

  5. Pismohrana- ovdje


 


DOKUMENTACIJU MOZETE PRONACI OVDJE:


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - izvodenje radova izgradnje tribina


TROSKOVNIK MOZETE PRONACI OVDJE:


Troskovnik tribine stranica 1


Troskovnik tribine stranica 2


Troskovnik tribine stranica 3


Troskovnik tribine stranica 4


 


Općinski načelnik Ovlašteni predstavnici naručitelja Klasa: UP/I-406-01/13-01-07 Ur.broj: 2198/31-01-13-04 Gračac, 24. travnja 2013.godine Na temelju članka 18 i članka 20 zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/2011), te članka 47. Statuta općine Gračac („Službeni glasnik zadarske županije“9/10), a sukladno Odluci o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Klasa: UP/I-406/01/13-01-07, Ur.broj:2198/31-01-13-01 od 17. Travnja 2013. Godine Ovlašteni predstavnici naručitelja upućuju ISPRAVAK NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE PREDMET: Prikupljanje ponuda za izvođenje građevinskih radova izgradnje tribina nogometnog igrališta Gračac- izgradnja sportskih objekata Poštovani, Objavljuje se ispravak natječajne dokumentacije za provedbu postupka prikupljanja ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za Prikupljanje ponuda za izvođenje građevinskih radova izgradnje tribina nogometnog igrališta Gračac- izgradnja sportskih objekata U točki 17. Briše se datum „05. svibnja 2013.“ i zamjenjuje datumom „07. svibnja 2013.“ Predsjednik povjerenstva Anka Šulentić, dipl. agr., v.r. Dostaviti: 1. RISOVAC građevinska zadruga, ul. Sv. Jurja 24, 51 000 Rijeka 2. LIKA d.o.o., Jasikovačka 9, 53 000 Gospić 3. Maturus d.o.o., Mate Ujevića 7, 23 000 Zadar 4. Čatić d.o.o., Gradišćanskih Hrvata 7, 23 000 Zadar 5. Pismohrana- ovdjeObjavljeno: 24.4.2013.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR