Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE GRAČAC U 2014. GODINI - Općina Gračac

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE GRAČAC U 2014. GODINI25.3.2014.


REPUBLIKA HRVATSKA


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


Općinsko vijeće


Odbor za javna priznanja


Općine Gračac


KLASA: 061-01/14-01/03


URBROJ: 2198/31-02-14-1


Gračac, 24. ožujka 2014. g.


            Temeljem čl. 8. Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/13) te Odluke o javnim priznanjima Općine Gračac („Službeni glasnik Općine Gračac“ 2/14), Odbor za javna priznanja Općine Gračac raspisuje i objavljuje


JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA


ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


OPĆINE GRAČAC U 2014. GODINI


Pozivamo ovlaštene predlagatelje da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Gračac u 2014. godini u kategorijama:  1. Počasni građanin Općine Gračac- 1 javno priznanje

  2. Godišnja nagrada Općine Gračac- 1 javno priznanje


POČASNI GRAĐANIN:


         Počasnim građaninom Općine Gračac može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, humanitarnim, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Gračac, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva.


         Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obaveze i ona se može opozvati, ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.


         Počasnim građaninom Općine Gračac ne može biti proglašena osoba koja ima prebivalište u Općini Gračac.


GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE GRAČAC:


         Godišnja nagrada Općine Gračac je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Gračac, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.


         Godišnja nagrada Općine Gračac dodjeljuje se domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.


ZAJEDNIČKE ODREDBE:


         Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može dodijeliti samo jedno javno priznanje Općine Gračac.


 


         Javna priznanja dodjeljuju se osobama za života, a iznimno mogu se dodijeliti i posmrtno.


Nakon provedenog postupka po ovom Javnom pozivu, odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Gračac donosi Općinsko vijeće Općine Gračac na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Općine Gračac.


         Javna priznanja dobitnicima će biti uručena na svečanoj sjednici prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine.


OVLAŠTENI PREDLAGATELJI, DOKUMENTACIJA I ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ODBORU ZA JAVNA PRIZNANJA:


 


Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju građani Općine Gračac, domaće pravne osobe, vijećnici Općinskog vijeća Općine Gračac i općinski načelnik Općine Gračac.


Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Gračac podnose se Odboru za javna priznanja Općine Gračac u pisanom obliku.


          


Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Gračac obvezno sadrži:  1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,

  2. prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,

  3. osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi

  4. osnovne podatke o predloženoj osobi,

  5. naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog

  6. obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Gračac


 


Uz prijedlog se prilaže dokumentacija kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga (objavljeni radovi, analize, prikazi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i sl.).


Na traženje Odbora za javna priznanja, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju, ukoliko naknadno bude zatražena.


Prijedlozi koji ne budu podneseni u skladu s ovim Javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje.


Prijedlozi se podnose na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv za dodjelu javnih priznanja“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 8. travnja 2014. godine do 15,00 sati .


PREDSJEDNICA:


Katarina Pleša JakovljevićObjavljeno: 25.3.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR