Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za 2022. godinu - Općina Gračac

Poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za 2022. godinu19.9.2022.


Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ 18/22, 46/22) pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisniku zajamčene minimalne naknade što između ostalih troškova stanovanja uključuje i troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva.
Sukladno točki 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave  za 2022. godinu (“Narodne novine”, broj: 104/22), visina naknade iznosi 1050,00 HRK po korisniku.
Ovim putem pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na troškove ogrjeva, drva.Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na www.gracac.hr ili svakim radnim danom u zgradi Općine Gračac, Park. Sv. Jurja 1, Gračac, od 8 do 14 sati.Uz zahtjev potrebno je priložiti:
1.    presliku važećeg Rješenja CZS o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
2.    obostranu presliku osobne iskaznice
3.    IBAN računa na koji će se isplatiti naknada.Objavljeno: 19.9.2022.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR