Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440, Gračac
mobitel
Telefon: 023/773-007, Fax: 023/773-004
sjena

Novosti

Poziv za prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na rok od 4 godine - Općina Gračac

Poziv za prikupljanje ponuda za održavanje javne rasvjete na rok od 4 godine29.1.2014.


R E P U B L I K A   H R V A T S K A


ZADARSKA ŽUPANIJA


OPĆINA GRAČAC


OPĆINSKI NAČELNIK


 


Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, tel. 023-773007, fax: 023-773004


e-mail: op-gracac@zd.t-com.hr


www.gracac.hr


 


 


Povjerenstvo za prikupljanje ponuda


KLASA: UP/I-406-01/14-01/01


URBROJ: 2198/31-01-14-3


Gračac, 28. siječnja 2014.


           


Na temelju čl. 3. stavka. 1. i 13., članka 11. stavak 2. i članka 15. stavak 2.  Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 109/95- uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13),  članka 21. do članka 30. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 15/13),  Odluke o početku postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete Općine Gračac Općinskog načelnika Općine Gračac, KLASA: UP/I-406-01/13-01/01, URBROJ: 2198/31-01-14-1 od 24. siječnja 2014. godine, upućuje se


 


POZIV


 


ZA DOSTAVU PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI


- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (REDOVNO I INTERVENTNO)


-  PRIGODNO UKRAŠAVANJE NA OBJEKTIMA I UREĐAJIMA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC NA PERIOD OD 4 GODINE


 


EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 63-2014-EBV. 1. a) Naručitelj:OPĆINA GRAČAC

 2. b) Sjedište:Gračac, Park sv. Jurja 1

 3. c) Telefonski broj: 239/773-007, broj telefaksa: 023/773-004, e-mail:op-gracac@zd.t-com.hr

 4. Predmet poziva za dostavu ponuda je nadmetanje za ustupanje radova na održavanju javne rasvjete na području Općine Gračac te prigodnog ukrašavanja na objektima i uređajima javne rasvjete na području Općine Gračac na period od 4 godine.

 5. Dokumentacija za nabavu sastoji se od ovog poziva, uputa za popunjavanje ponude, troškovnika i nacrta prijedloga Ugovora o održavanju javne rasvjete, a svi zainteresirani gospodarski subjektimogu istu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu. Dokumentacija se  neposredno se dostavlja na najmanje  tri gospodarska subjekta uz poziv za dostavu ponuda, a ostali zainteresirani gospodarski subjekti dokumentaciju mogu zatražiti putem telefona, pošte ili na e- mail op-gracac@zd.t-com.hr , a na emelju ovog poziva. Poziv se objavljuje neizmjenjenog sradržaja na web stranici Općine Gračac www.gracac.hr.

 6. Ponuda se zaključno dostavlja u roku od 15 dana, računajući od dana objave ovog poziva u Zadarskom listu 28.siječnja 2014. godine i objave na web stranici Općine Gračac 29. siječnja 2014. godine, odnosno najkasnije do19. veljače 2014.godine u 15,00 sati bez obzira na način dostave.

 7. Ponuda mora biti dostavljena s cijenama za sve pojedine radove u obliku ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio dokumentacije za nabavu.

 8. Ponude dostavljene nakon roka iz ovog poziva neće se uzeti u obzir, te će se vratiti ponuditeljima neotvorene s naznakom "zakašnjela ponuda".

 9. Ponude se dostavljaju u Općinu Gračac, na adresu: Općina Gračac, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, s naznakom “ne otvaraj – ponuda – održavanje javne rasvjete”.

 10. Uvjeti i način plaćanja određeni su uputama za izradu ponude.

 11. Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom uz uvjete sukladne Dokumentaciji za nabavu.

 12. U slučaju neprihvatljivosti prispjelih ponuda zadržavamo pravo na poništenje predmetnog nadmetanja.

 13. Ponude se ne otvaraju javno i rezultati nadmetanja ponuditeljima se dostavljaju preporučenim pismom prije isteka valjanosti (opcije) ponude, odnosno najkasnije 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

 14. S odabranim ponuditeljima sklopit će se odgovarajući Ugovor po isključivom načelu naručivanja određenih radnji na održavanju javne rasvjete od strane Općine Gračac po cijenama iz prihvaćene ponude.Ugovor se sklapa na četiri godine.

 15. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općini Gračac ili telefonski na broj 023/773-007.


 


 


Predsjednik povjerenstva


                                                                                  Anka Šulentić, dipl. agr., v.r.


 


 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-JAVNA RASVJETA PRIKUPLJANJE PONUDAObjavljeno: 29.1.2014.


GRAČAC Hrvatska

Posljednje novosti

banner banner2 banner3 banner4 banner4 banner5 banner6 banner7 banner8 banner9 banner10 banner11 banner12 banner14 banner13 EPPR